U bevindt zich hier: Leveringscondities

Leveringsvoorwaarden

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

I.1 Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) worden onder de hierna genoemde definities de navolgende begrippen verstaan:

I.1.1        Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden;

I.1.2        !DuSucre: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid !DuSucre B.V;

I.1.3        Opdrachtgever: de (binnen- of buitenlandse) natuurlijke- of rechtspersoon die een Opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of het verrichten van werkzaamheden en/of waarmee DuSucre een Overeenkomst sluit;

I.1.4        Offerte/Aanbieding: iedere aanbieding van !DuSucre gericht tot een derde betreffende de vervaardiging van zaken of het verrichten van werkzaamheden;

I.1.5        Opdracht: iedere Opdracht met betrekking tot de vervaardiging van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden die door de Opdrachtgever bij !DuSucre wordt geplaatst;

I.1.6        Overeenkomst: iedere Overeenkomst die wordt gesloten tussen !DuSucre en de Opdrachtgever met betrekking tot (de levering van) producten en/of zaken (hierna: “zaken”) en/of het verrichten van werkzaamheden;

I.1.7        Partijen: !DuSucre en de Opdrachtgever gezamenlijk.

I.2 Toepasselijkheid

I.2.1        Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, Opdrachten en Offertes/Aanbiedingen tenzij Partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.

I.2.2        Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Opdrachtgever gehanteerde (algemene) voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Van de in de Overeenkomst en in deze Algemene Voorwaarden neergelegde bepalingen kan niet worden afgeweken, anders dan door uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van !DuSucre of overeenstemming tussen Partijen.

I.2.3        Aan eventueel tussen Partijen overeengekomen afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.

I.2.4        !DuSucre wijst de toepasselijkheid van alle door de Opdrachtgever gehanteerde (algemene)voorwaarden van de hand, ook in het geval waarbij door de Opdrachtgever in eerste instantie werd verwezen naar de door haar gehanteerde algemene voorwaarden.

I.3 Offertes/Aanbieding

I.3.1        Alle Offertes en Aanbiedingen van !DuSucre zijn vrijblijvend en niet bindend voor !DuSucre. Aan de Offerte of Aanbieding kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de zaken of werkzaamheden waarop de Offerte of de Aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

I.3.2        Het enkele uitbrengen van een al dan niet met Offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht !DuSucre niet tot het sluiten van een Overeenkomst met Opdrachtgever.

I.3.3        !DuSucre kan niet aan zijn Offertes of Aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offertes of Aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

I.3.4        Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand op het moment waarop een Opdracht schriftelijk door !DuSucre wordt aanvaard.

I.3.5        Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de Offerte of de Aanbieding opgenomen aanbod dan is !DuSucre daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij !DuSucre anders aangeeft.

I.3.6        Mondelinge afspraken, ook indien deze betrekking hebben op wijzigingen of annuleringen van een Opdracht, binden !DuSucre niet dan nadat en voor zover deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.    

I.4 Prijzen

I.4.1        De in een Offerte of Aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), andere heffingen van overheidswege, eventuele door !DuSucre in het kader van de Overeenkomst te maken kosten (bijvoorbeeld vervoers- en verzendkosten, administratie- en verzekeringskosten) tenzij anders aangegeven.

I.4.2        Indien na het uitbrengen van een Offerte en/of het plaatsen van een Opdracht en/of het tot stand komen van een Overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden - is !DuSucre gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

I.5 Prijswijzigingen

I.5.1        !DuSucre is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer onder meer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de Overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn, stijging van de verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

I.5.2        Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de Opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de Opdrachtgever die !DuSucre tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

HOOFDSTUK 2: SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR LEVERING

II.1 Levering van zaken/verrichten van werkzaamheden

II.1.1       !DuSucre doet de (buitenlandse) leveringen DDP (Delivered Duty Unpaid) op de overeengekomen locatie en tijdstip.

II.1.2       Een door !DuSucre opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. !DuSucre is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de Opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.

II.1.3       De leveringstermijn is gebaseerd op de bij het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden. Indien vertraging ontstaat (ongeacht de oorzaak en ongeacht of dit aan !DuSucre is te wijten en/of in haar risicosfeer valt) wordt de leveringstermijn voor zover nodig verlengd. Opgegeven leveringstermijnen zijn altijd bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, waarbij !DuSucre ernaar streeft zoveel als mogelijk de opgegeven leveringstermijnen na te leven. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of opschorting van zijn betalingsverplichting. Evenmin is de Opdrachtgever dientengevolge gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

II.1.4       Wanneer zich de situatie voordoet dat een Opdrachtgever in gebreke is en blijft met enige jegens !DuSucre verschuldigde verplichtingen, heeft !DuSucre het recht de op haar rustende verplichting tot levering van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de Opdrachtgever haar verplichtingen jegens haar wel nakomt.

II.1.5       !DuSucre is te allen tijde gerechtigd om – alvorens de levering van zaken of het verrichten van werkzaamheden te starten of voort te zetten – van de Opdrachtgever een naar het oordeel van !DuSucre genoegzame zekerheidsstelling te vragen voor de nakoming van de op de Opdrachtgever rustende betalingsverplichting(en)in de vorm van een bankgarantie of een andere door !DuSucre gewenste vorm van zekerheid. De Opdrachtgever is dan gehouden de door !DuSucre gevraagde zekerheid te stellen binnen 14 dagen na het verzoek daartoe van !DuSucre. Indien de Opdrachtgever geen gehoor geeft aan dit verzoek is !DuSucre gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling en/of rechtelijke tussenkomst de Overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding, onverminderd alle overige rechten die !DuSucre in een dergelijk geval heeft.

II.1.6       Indien en voor zover de levering van zaken niet in een keer geschiedt maar in gedeelten, dan wordt iedere (deel)levering als een afzonderlijke levering beschouwd en bestaat voor !DuSucre de mogelijkheid om iedere (deel)levering bij de Opdrachtgever afzonderlijk in rekening te brengen.

II.1.7       Zaken worden geleverd op de wijze en op het moment zoals is bepaald in de Overeenkomst. De kosten van levering worden afzonderlijk in de Overeenkomst vastgelegd.

II.1.8       Wanneer de Opdrachtgever weigert medewerking te verlenen aan de in de Overeenkomst vastgelegde wijze van levering, zijn de zaken desalniettemin voor rekening en risico van de Opdrachtgever vanaf het in de Overeenkomst genoemde moment van levering. Alsdan wordt de klant door !DuSucre alsnog in de gelegenheid gesteld de Zaken uiterlijk binnen 2 maanden na het in de Overeenkomst genoemde moment van levering op eigen kosten en gelegenheid af te halen bij !DuSucre.

II.1.9       Indien een Opdrachtgever buiten Nederland is gevestigd, is de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitvoer van de zaken uit Nederland, ongeacht de wijze waarop de levering van de Producten geschiedt en ongeacht wie de levering feitelijk verzorgt. De Opdrachtgever vrijwaart !DuSucre voor alle mogelijke (extra) kosten die daarmede gepaard zullen gaan en die niet in de Overeenkomst verdisconteerd zijn. De Opdrachtgever vrijwaart !DuSucre voor alle mogelijke (fiscale of andere) aanspraken van derden ter zake uitvoer van de zaken uit Nederland.

II.2 Eigendomsvoorbehoud

II.2.1       !DuSucre behoudt zich de eigendom voor van alle aan de Opdrachtgever geleverde of televeren zaken, totdat de Opdrachtgever heeft voldaan aan alle verplichtingen jegens !DuSucre die voortvloeien uit de in het kader van de koop van de zakengesloten Overeenkomst (of uit gelijksoortige Overeenkomsten), alsmede aanalle vorderingen die !DuSucre jegens de Opdrachtgever heeft, ongeacht grondslag oorzaak en omvang.

II.2.2       Zolang !DuSucre eigenaar is van de zaken, is het de Opdrachtgever niet toegestaandeze zaken op welke wijze dan ook, geheel of gedeeltelijk, direct ofindirect, te vervreemden en/of te bezwaren en/of uit haar beschikkingsmachtte brengen.

II.2.3       De Opdrachtgever is verplicht om op het eerste daartoe strekkende verzoek van !DuSucre (al dan niet bij voorbaat) een bezitloos pandrecht te vestigen op dedoor !DuSucre aan de Opdrachtgever geleverde of te leveren zaken, tot zekerheidvan alle bestaande en toekomstige vorderingen van !DuSucre jegens de Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook.

II.2.4       Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan haar verplichtingen jegens !DuSucre die voortvloeien uit de in het kader van de koop van zaken gesloten Overeenkomst (of uit gelijksoortige Overeenkomsten), of aan enige andere vordering die !DuSucre jegens de Opdrachtgever heeft wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige Overeenkomsten, heeft !DuSucre het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden en de reeds afgeleverde zaken te revindiceren, zulks onverminderd alle overige rechten die !DuSucre heeft in verband met niet, niet-tijdige of niet-volledige nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever. De aan revindicatie c.q. terugname verbonden kosten zullen bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien derden rechten ten aanzien van de geleverde zaken doen gelden, dient de Opdrachtgever onverwijld alle nodige maatregelen ter bescherming van de eigendomsrechten van !DuSucre te nemen.

II.3 Intellectuele in industriële eigendom

II.3.1       Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de zaken waarin intellectuele eigendomsrechten van !DuSucre en/of enige derde(n) zijn vervat, dan wel zaken waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan !DuSucre gebruiksrechten heeft verworven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van !DuSucre aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundige oordeel omtrent de uitvoering van de werkzaamheden door !DuSucre. De Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derde.

II.3.3       Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding van auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële te verwijderen (waaronder die van derde(n)) of te wijzigen, door onder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding daarvan.

II.3.4       Opdrachtgever garandeert !DuSucre, dat door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de Opdrachtgever ontvangen zaken, geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van auteursrecht of andere rechten van intellectuele eigendom. De Opdrachtgever vrijwaart !DuSucre zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens voornoemde wet of regelgeving geldend kunnen maken.

II.4 Zet-,druk- of andere proeven

II.4.1       De Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van !DuSucre ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan !DuSucre terug te zenden.

II.4.2       Goedkeuring van de proeven door de Opdrachtgever geldt als erkenning dat de Opdrachtgever de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

II.4.3       !DuSucre is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de Opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

II.4.4       Elke op verzoek van de Opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

II.4.5       Indien !DuSucre met de Opdrachtgever is overeengekomen dat de Opdrachtgever materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De Opdrachtgever zal hiertoe instructies van !DuSucre vragen.

II.4.6       !DuSucre is niet gehouden de van de Opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken. Die zaken worden voor rekening en risico door Opdrachtgever aangedragen, waarbij Opdrachtgever zelf aansprakelijk is voor eventuele fouten.

II.5 Afwijkingen

II.5.2       Afwijkingen tussen enerzijds de geleverde zaak en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting of ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

II.5.3       Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in de geleverde zaak al dan niet als gering moet worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft. Afwijkingen die, in alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van de zaken hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.        

II.6 Betaling

II.6.1       Betaling door de Opdrachtgever van de aan !DuSucre verschuldigde bedragen dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 10 dagen na de factuurdatum,tenzij (schriftelijk) anders is overeengekomen, in de valuta vermeld op de factuur en uitsluitend op de wijze als op de factuur aangegeven. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van !DuSucre. !DuSucre heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te krijgen.

II.6.2       Indien door !DuSucre en de Opdrachtgever schriftelijk een betalingskorting is overeengekomen,komt deze te vervallen indien en zodra de Opdrachtgever de in II.6.1 vandeze Algemene Voorwaarden neergelegde termijn(en) overschrijdt. Het bedragdat gelijk is aan de aldus vervallen betaalkorting dient alsnog binnen 30 dagenna de datum waarop de betaaltermijn afliep te worden voldaan op de in deOvereenkomst aangeduide wijze.

II.6.3       Indien de Opdrachtgever niet binnen de in II.6.1 genoemde termijn heeft betaald, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is !DuSucre gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119(a) Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen over het factuurbedrag.

II.6.4       Indien de Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is de Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door !DuSucre gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

II.6.5       Bij niet tijdige betaling door de Opdrachtgever binnen de in II.6.1 genoemde termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is !DuSucre gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst te ontbinden (zonder enige vorm van schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de Opdrachtgever), zulks onverminderd alle overige rechten die !DuSucre heeft. Voorts worden alsdan alle overige ten name van de Opdrachtgever bij !DuSucre in de administratie staande vorderingen direct opeisbaar en is de Opdrachtgever vanaf dat moment aan !DuSucre verschuldigd de wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119(a) Burgerlijk Wetboek over het factuurbedrag. Alsdan is de Opdrachtgevertevens gehouden tot vergoeding van alle door !DuSucre gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

II.6.6       !DuSucre heeft te allen tijde het recht om vóór iedere levering van zaken en/of werkzaamheden contante betaling te eisen van het factuurbedrag van de betreffende zaken en/of werkzaamheden.

II.6.7       In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk ieder voor het geheel aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten aan !DuSucre.

II.6.8       !DuSucre is gerechtigd deelprestaties en/of deelleveringen te factureren.

HOOFDSTUK 3: SPECIFIEKE BEPALINGENEN OVER AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

III.7 Aansprakelijkheid

III.7.1      !DuSucre kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreeks schade die de Opdrachtgever of derden lijden voortvloeiend uit een slechte toepassing of een verkeerd gebruik van haar zaken, tenzij deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van !DuSucre. Opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben genomen van de productinformatie. Verwerkings-, toepassings- en andere adviezen, evenals begeleiding en instructies, leggen !DuSucre geen verantwoordelijkheid op voor de uitvoering en het eindresultaat. Elke aansprakelijkheid ter zake wordt uitgesloten.

III.7.2      !DuSucre is voorts niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat Opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

III.7.3      !DuSucre is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill en/of enig verlies en/of winstderving in het bedrijf of het beroep van de Opdrachtgever.

III.7.4      !DuSucre is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de Opdrachtgever ontvangen en door !DuSucre te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de Opdrachtgever !DuSucre niet uiterlijk bij het aangaan van de Overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen.

III.7.5      !DuSucre is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt doordat de Opdrachtgever de zaken niet op de juiste wijze opslaat, bewaart, verwerkt, verpakt of vervoert, waardoor de producten kunnen bederven of andere schade aan de zaken kan ontstaan.

III.7.6      Indien en voor zover er op !DuSucre enige aansprakelijkheid mocht rusten, uitwelke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkttot de waarde van de geleverde zaken en/of werkzaamheden waaruit deaansprakelijkheid voortvloeit, zoals op de terzake door !DuSucre aan de Opdrachtgever verstrekte factuur staat vermeld. De eventuele aansprakelijkheid van !DuSucre jegens de Opdrachtgever en/of derden kan nooit het bedrag waarvoor !DuSucre is verzekerd te boven gaan.

III.7.7      !DuSucre aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige schending van merk- en/of octrooi- en/of vergelijkbare intellectuele eigendomsrechten van de Opdrachtgever en/of derden ten gevolge van vervaardiging, verkoop en/of levering van de zaken en/of werkzaamheden aan de Opdrachtgever.

III.7.8      De Opdrachtgever vrijwaart !DuSucre voor alle vorderingen van enige derden wegens schade die is veroorzaakt doordat de Opdrachtgever aan !DuSucre geen, onjuiste of onvolledige gegevens en/of informatie heeft verstrekt.

                                                                                                              

III.8 Garantie/reclame

III.8.1      !DuSucre staat in voor de deugdelijkheid van de door haar uitgevoerde werkzaamheden en geleverde zaken in overeenstemming met hetgeen de Opdrachtgever krachtens de Overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Alle door of namens !DuSucre verstrekte informatie met betrekking tot deeigenschappen, specificaties en toepassingen van de zaken kan niet worden gezien als enige(vorm van) garantie.

III.8.2      De Opdrachtgever is verplicht om de door !DuSucre geleverde zaken onverwijld na ontvangst en voor ingebruikname te controleren en/of de verrichtte werkzaamheden direct na uitvoering te (doen) keuren, te controleren of deze zich in goede staat bevinden, of de houdbaarheidsduur lang genoeg is etc. op straffe van verval van iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook. Een eventuele reclame met betrekking tot de (hoeveelheid en hoedanigheid) van geleverde zaken dient bij aflevering op de vrachtbon dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de op de vrachtbrief dan wel afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen de Opdrachtgever opleveren.

III.8.4      Een reclame met betrekking tot door !DuSucre verrichte werkzaamheden, geleverde zaken of het factuurbedrag dient uiterlijk 3 werkdagen na ontvangst van de zaken schriftelijk aan !DuSucre kenbaar te worden gemaakt, op straffe van verval van iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook.

III.8.5      Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden wegens het door de Opdrachtgever niet in acht nemen van aanwijzingen of voorschriften, niet voorzien gebruik, onoordeelkundige bewaring of gebruik door de Opdrachtgever of derden, werkzaamheden door derden (zonder medeweten en toestemming van !DuSucre), door !DuSucre verstrekte adviezen, door !DuSucre aangeleverde of voorgeschreven zaken etc.

III.8.6      Afwijkingen in deugdelijkheid, specificaties, samenstelling, eigenschappen (kleur geur en smaak) en dergelijke, welke uit technisch oogpunt onvermijdelijk zijn of welke algemeen worden geaccepteerd, kunnen geen grond zijn voor een klacht en/of enige aanspraak.

III.8.7      Indien de Opdrachtgever reclameert is hij verplicht !DuSucre in de gelegenheid te stellen om de gestelde tekortkoming of het gebrek in de geleverde zaak (eventueel met gebruikmaking van derden) vast te stellen. Alsdan zullen !DuSucre en de Opdrachtgever gezamenlijk tot een oplossing trachten te komen. Eventuele gebreken betreffende een deel van de werkzaamheden of geleverde zaken geven de Opdrachtgever geen recht tot afkeuring of weigering van het gehele werk of de gehele partij zaken.

III.8.8      Indien de bezwaren van de Opdrachtgever door !DuSucre gegrond worden bevonden, heeft !DuSucre het recht om hetzij de betreffende zaken te vervangen, hetzij een redelijke prijsreductie toe te passen, een en ander ter uitsluitende keuze van !DuSucre.

III.8.9      Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op.Na constatering van een vermeende tekortkoming of gebrekkig zaak is de Opdrachtgever verplicht om al datgene te doen dat (verdere) schade voorkomt of beperkt en onverwijld contact op te nemen met !DuSucre.

III.9 Overmacht

III.9.1      !DuSucre is gerechtigd zich op overmacht te beroepen in alle gevallen waarin de uitvoering van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd, ten gevolge van omstandigheden die haar niet kunnen worden toegerekend, niet te wijten zijn aan haar schulden noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen dan wel in haar risicosfeer liggen. !DuSucre is in dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te harer eigen beoordeling om of de Overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de Opdrachtgever, zonder dat rechtelijke tussenkomst is vereist en zonder dat !DuSucre is gehouden tot vergoeding van kosten, schades of interesten, waarbij de Opdrachtgever overigens wel verplicht is de eventuele geleverde prestaties te betalen.

III.9.2      Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, staat van beleg, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar !DuSucre of de Opdrachtgever, gebrek aan grondstoffen, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van !DuSucre, ex- en importverboden, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van !DuSucre, ziekte van personeel, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor !DuSucre overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de Opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

III.9.3      !DuSucre zal de Opdrachtgever van het ontstaan van de bedoelde omstandigheden ten spoedigste in kennis stellen en daarbij mededelen, of en in hoeverre onder welke voorwaarden zij de Overeenkomst zal voortzetten.

III.9.4      !DuSucre is in dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te harer eigen beoordeling om de Overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de Opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestaties door !DuSucre te betalen.

HOOFDSTUK 4: SPECIFIEKE BEPALINGEN OVER OPSCHORTING/ONTBINDING

IV.11 Opschorting/ontbinding

IV.11.1    !DuSucre is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen toekomstige leveringen aan de Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op de Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

IV.11.2    Onverminderd de bevoegdheid om nakoming te vorderen en behoudens de bevoegdheid om de (uitvoering van) de nog lopende overeenkomsten op te schorten, heeft !DuSucre - indien de Opdrachtgever niet voldoet aan haarverplichtingen jegens !DuSucre die voortvloeien uit de Overeenkomst, of aanenige vordering die !DuSucre jegens de Opdrachtgever heeft wegens tekortschieten inde nakoming van de Overeenkomst - het recht de Overeenkomst zondernadere ingebrekestelling te ontbinden, zulks onverminderd alle overigerechten die !DuSucre heeft in verband met niet, niet-tijdige of niet-volledigenakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever.

IV.11.3    !DuSucre kan, naast de overige aan haar toekomende rechten, de Overeenkomstmet de Opdrachtgever te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en/of gerechtelijketussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens de Opdrachtgever met directe ingangontbinden in geval van:

I beëindiging van de onderneming van de Opdrachtgever; of

II ontbinding van de Opdrachtgever (indien deze een rechtspersoon is); of

III faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever; of

IV verkoop van alle activa of een wezenlijk deel van alle activa van de Opdrachtgever; of

V een juridische fusie van de Opdrachtgever.

IV.11.4    Ook aan de Opdrachtgever komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst toe, doch slechts na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij aan !DuSucre een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming.

IV.11.5    Door de ontbinding worden de over en weer bestaande verplichtingen onmiddellijk opeisbaar. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door !DuSucre geleden schade, onder meer bestaande uit gederfde winst en gemaakte kosten, indien de oorzaak van de reden van ontbinding bij de Opdrachtgever is gelegen.

HOOFDSTUK 5: OVERIGE SLOTBEPALINGEN

V.12 Geheimhouding/computer data-bank

V.12.1     !DuSucre en de Opdrachtgever zijn als partijen verplicht tot geheimhouding van alle gegevens van geheime of vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die in het kader van een Overeenkomst zijn verkregen van de andere partij.

V.12.2     Met inachtneming van de wettelijke bepalingen, zullen, waar zakelijk nodig, persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt. Opdrachtgever stemt daar mee in.

V.13 Toepasselijk rechts- en forumkeuze

V.13.1     Op de Overeenkomst en alle Overeenkomsten die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden (of anderszins verrichte werkzaamheden) is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten (CISG, Wenen 11 april 1980 (Weens Koopverdrag)) zijn niet van toepassing.

V.13.2     Alle geschillen (daaronder begrepen geschillen die slechts één van de Partijen als zodanig beschouwt) die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Partijen mochten ontstaan, zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg.

V.14 Reparatieclausule nietigheden

V.14.1     Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit de onderliggende Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst.

V.14.2     Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling – vooreerst – automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

V.14.3     Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen Partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.